Mācību centrs +371 20400777
 |  LV  | 
Pieraksts apmācībām
Masāžas kursi
Čampi - galvas masāža
Grūtnieču masāža
Sejas masāža ar pusdārgakmeņiem
Taizemes masāža
Lomi - Lomi masāža
Ķermeņa hiromasāža
Viscerālā masāža
Hemalimfātiskā drenāža
SEJAS HIROMASĀŽA
Cerviko-kraniālā masāža
Neirosedatīvā masāža
DETOX programma
Liftinga masāža
    Stundu saraksts
CITAS PROGRAMMAS
AROMTERAPIJA
HOME SPA
Angļu valoda SPA Speciālistiem
KOSMETOLOĢIJAS PAMATI
Sejas vingrošana
  Stundu saraksts
  
 
Mācību centrs „SPA SCHOOL”
reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā 3360800565
izglītības iestādes adrese: Kalpaka bulvāris 10, Rīga, info@spaschool.lv, www.spaschool.lv
tālr.: +371 67244455, +371 20400777
 
 
PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
 
 
Rīga, 2017
 
I. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
 
Mācību centrs „SPA SCHOOL” (turpmāk - Izglītības iestāde) ir privāta pieaugušo profesionālās izglītības iestāde, kura tika dibināta 2009. gadā. 
Izglītības iestādes dibinātājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPA SCHOOL”,
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana. 
Izglītības iestādei ir sava simbolika un bankas konts. 
Izglītības iestāde piedāvā apgūt profesijas ‘SPA speciālists’ un ‘Jogas speciālists’, kā arī īsteno neformālās izglītības programmas Aromterapijā, un organizē dažāda veida pasākumus SPA speciālistiem, jogas speciālistiem, masieriem, kosmētiķiem, kā arī visiem interesentiem.
Izglītības iestādes tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, izglītības iestādes nolikums, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti.
Izglītības iestādes adrese: Kalpaka bulvāris 10, Rīga, LV-1050. 
Visi profesionālo priekšmetu pedagogi strādā nozares uzņēmumos: SPA centros, Sporta klubos, rehabilitācijas centros, kas nodrošina nepārtrauktu saikni ar reālo situāciju nozarē un veicina   mācību priekšmeta satura aktualizēšanu.
Izglītības iestāde ir Latvijas SPA&Wellness Federācijas un Latvijas SPA Asociāciju Savienības biedrs.
 
II. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) 
 
Izglītības iestādes vīzija:
Izglītības iestāde ir vieta, kur izglītojamie un pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, virza savas domas un enerģiju visaugstākā mērķa sasniegšanai.
Izglītības iestādes misija: 
Izglītības iestādes absolventi ir konkurētspējīgi speciālisti visā pasaulē, kuri  prot pieņemt svarīgus lēmumus un uzņemties atbildību par  sava darba rezultātiem. 
 
Izglītības iestādes pamatmērķis: 
Sniegt sabiedrībai kvalitatīvu profesionālo izglītību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus, kuri apzinās mūžizglītības nozīmi  savā profesionālajā attīstībā.
 
Iepriekšējā mācību gada prioritātes un to rezultāti: 
Prioritāte: Tirgus izpēte un jauno programmu izstrāde
Rezultāti: sadarbībā ar nozaru speciālistiem tika izstrādātas:
- profesionālās tālākizglītības programma „Citi pakalpojumi”, piešķiramā kvalifikācija „Jogas speciālists” ;
- profesionālās pilnveides programma „Sejas ādas kopšanas procedūras”;
- neformālās izglītības programma „Aromterapija” un  „Aromadiagnostika”.
 
Prioritāte: Profesijas „SPA speciālists” popularizēšana izglītojamo un sabiedrības vidū
Rezultāti: Tika organizēti pasākumi:  
- izglītojamo profesionālais konkurss „Meistaru aleja” Skaistumkopšanas izstādes Expo Beauty 2016 ietvaros; 
- labdarības pasākums "Dzīvinošie masāžas spēki";
- XI. Baltijas SPA čempionāts (sadarbībā ar Latvijas SPA & Wellness Federāciju). 
 
Izglītības iestāde piedalījās:
- Latvijas SPA asociāciju savienības darbā grupā, kura izstrādāja pamatdokumentus SPA speciālistu sertifikācijas procesa uzsākšanai Latvijā;
- skaistumkopšanas izstādēs Expo Beauty, Baltic Beauty un Āzijas kultūras dienās.
 
Prioritāte: Mācību materiālu izstrāde un pilnveide
Rezultāti: Izglītības iestādē notiek nepārtrauks darbs pie mācību materiālu izstrādes un pilnveides.
- tika pilnveidoti esošie mācību materiāli profesionālās tālākizglītības programmā „Skaistumkopšanas pakalpojumi”, piešķiramā kvalifikācija „SPA speciālists”; 
- tiek turpināts darbs pie mācību materiālu izstrādes jaunajām programmām.
 
III. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
 
Iepriekšējā akreditācija notika 2012.gadā, no 6. līdz 10. augustam. Akreditācijas ekspertu komisija veica Izglītības iestādes darbības un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu: „Skaistumkopšanas pakalpojumi” (programmas kods 30T 815 00), piešķiramā kvalifikācija “SPA meistars” (3. kvalifikācijas līmenis) un „Fizioterapija”, (programmas kods 30T 722 04), piešķiramā kvalifikācija „Masieris”. 
 
Izglītības iestāde un profesionālās tālākizglītības programmas tika akreditētas uz sešiem gadiem (līdz 2018.gada 18.septembrim).
 
Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumi:
Ieteikums (kritērijs 1.). Pilnveidot kvalifikācijas prakses prasības programmai „SPA meistars”.
Rezultāti: Kvalifikācijas prakses programma tika pilnveidota 2013. gadā, pamatojoties uz profesijas standartu. 2015.gada 20.maijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē tika saskaņots jauns „SPA speciālista profesijas standarts”. Pamatojoties uz spēkā esošo SPA speciālista profesijas standartu, 2016. gadā kvalifikācijas prakses programma tika aktualizēta.
 
Ieteikums (kritērijs 2.3.). Kvalifikācijas prakses vērtējumu programmā „SPA meistars” izteikt 10 ballu sistēmā.
Rezultāti: Kvalifikācijas prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā, izstrādāti jaunie vērtēšanas kritēriji. 
 
Ieteikums (kritērijs 2.3). Pilnveidot kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu programmā „SPA meistars”.
Rezultāti: Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļas programma tika pilnveidota, izstrādāti vērtēšanas kritēriji.
 
Ieteikums (kritērijs 2.3). Rekomendē ieviest kvalifikācijas darbu izstrādi un aizstāvēšanu programmai „SPA meistars”.
Rezultāti: Tika ievesta kvalifikācijas prakses aizstāvēšana. Kvalifikācijas prakses noslēgumā izglītojamie iesniedz prakses pārskatu. Izglītojami, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības programmu ‘Skaistumkopšanas pakalpojumi’, piešķirama kvalifikācija „SPA speciālists”; veic pētījumu (noslēguma darbu). Pētījuma laikā izglītojamais divus mēnešus strādā ar vienu klientu. Izglītojamais sastāda klientam individuālu programmu, veic SPA procedūras un masāžas, vēro, kā procedūras ietekmē  klienta pašsajūtu, sniedz ieteikumus aprūpei mājas apstākļos. 
 
Ieteikums (kritērijs 5.2.). Izveidot atpūtas telpu un garderobi pasniedzējiem. 
Rezultāti: Izglītības iestādes pedagogiem ir izveidota atpūtas telpa un garderobe.
 
Ieteikums (kritērijs 5.2.). Noformējot skolas telpas, veidot vidi, kas sinhronizē ar apgūstamajām izglītības programmām.
Rezultāti: Izglītības iestādes telpas ir noformētas atbilstoši nozares tendencēm. Telpu noformējumā izmantoti spa dekori, informatīvie mācību materiāli, izglītojamo un pasākumu fotogrāfijas. 
 
IV. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos
 
1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Izglītības iestāde īsteno profesionālās tālākizglītības programmas: 
„Skaistumkopšanas pakalpojumi”, piešķiramā kvalifikācijas „SPA speciālists”, 3. kvalifikācijas līmenis, programmas kods 30T 815 00, Licence Nr. P - 9643, profesijas kods – 5142 02, programma akreditēta līdz 2018.gada 18.septembrim;
-„Citi pakalpojumi”, piešķiramā  kvalifikācija „Jogas speciālists”, 3. kvalifikācijas līmenis, programmas kods 30T 818 00 1, licence Nr. P - 13964 , profesijas kods – 3250 02. 
 
Profesionālās tālākizglītības  programmas tika izstrādātas, pamatojoties uz profesijas standartu, sadarbībā ar dažādu nozaru speciālistiem: jogas pasniedzējiem, fizioterapeitiem, aromterapijas un ajurvēdas speciālistiem.
- profesionālās pilnveides izglītības programma „Sejās ādās kopšanas procedūras”,  programmas kods 30P 815 00 1, licence Nr. P – 14093.
 
Pirms izglītības programmas īstenošanas uzsākšanas, pamatojoties uz licencētas izglītības programmas mācību plānu, tiek izstrādāts izglītības programmas īstenošanas plāns visam apmācības periodam, ievērojot mācību priekšmetu un tematiskā satura pēctecību. Pamatojoties uz programmas īstenošanas plānu, tiek izstrādāts nodarbību saraksts. Programmas īstenošanas plānā un nodarbību sarakstā pēc nepieciešamības tiek veiktas izmaiņas, par kurām izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. Programmas īstenošanas plānu un nodarbību plānu apstiprina Izglītības iestādes direktors. 
 
Pedagogi plāno mācību satura apguvi, ievērojot mācību satura pēctecību, apguvei paredzēto laiku, nepieciešamās metodes un līdzekļus. Mācību darbā pedagogi balstās uz izglītojamo iepriekš iegūtajām zināšanām un darba pieredzi. 
 
Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un mācību materiāliem. 
 
Izglītības iestādes vadība pārrauga mācību satura apguvi, sniedz nepieciešamo informāciju un resursus, ka arī veicina pedagogu savstarpējo sadarbību mācību procesā.
 
Secinājumi: 
- tika izvērtēts tirgus pieprasījums, kā rezultātā  izstrādātas un licencētas jaunās programmas;
- visi profesionālo mācību priekšmetu pedagogi ir praktizējoši speciālisti, kuri pārzina profesijas standartu prasības un regulāri seko savas nozares attīstībai.
 
Turpmākā attīstība: 
- akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu Citi pakalpojumi”, piešķiramā kvalifikācija „Jogas speciālists” un profesionālās pilnveides izglītības programmu „Sejās ādās kopšanas procedūras”;
- veicināt sadarbību ar darba devējiem un nozaru speciālistiem esošo programmu satura pilnveidei un jauno programmu izstrādei. 
Vērtējums jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas – labi
 
2. Mācīšana un mācīšanās
 
2.1. Mācīšanas kvalitāte 
Mācību process Izglītības iestādē organizēts atbilstoši apstiprinātam nodarbību sarakstam. Pedagogi katrā nodarbībā veic ierakstus grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālos, ievērojot ”Metodiskos norādījumus žurnāla aizpildīšanai”. Žurnālu pārbaudi uzrauga Izglītības iestādes direktora vietnieks.
 
Pirmā mācību priekšmeta nodarbībā pedagogi informē izglītojamos par mācību priekšmeta mērķiem, uzdevumiem, programmas saturu, noslēguma pārbaudījuma prasībām, vērtēšanas kritērijiem un ieteicamo mācību literatūru. Izglītības iestādēs pedagogi izstrādāja mācību materiālus izglītojamo vajadzībām, kas izglītojamajiem tiek nosūtīti uz grupas e- pasta adresi. Izglītojamiem ir iespēja iegūt arī nepieciešamo mācību materiālu kopijas. Mācību materiāli pirms katras jaunās grupas uzsākšanas tiek pārskatīti Metodiskās komisijas sēdē un pēc nepieciešamības aktualizēti. Mācību procesā pedagogi izmanto mācību priekšmeta programmai atbilstošu aprīkojumu, mācību līdzekļus un materiālus. 
 
Kvalifikācijas prakse Izglītības iestādē tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem „Kvalifikācijas prakses norises īstenošanas kārtība”. 
 
Pirms kvalifikācijas prakses izglītojamiem tiek organizēta informatīvā sanāksme , kura laikā izglītojamie tiek iepazīstināti ar kvalifikācijas prakses saistošiem normatīviem dokumentiem, kvalifikācijas prakses programmu, kvalifikācijas pārskata noformēšanas prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Pēc informatīvās sanāksmes tiek veikta instruktāža darba drošībā. Izglītības iestādes vadība un pedagogi sniedz palīdzību izglītojamiem prakses vietas meklējumos un sniedz informāciju par prakses vietām. Pēc kvalifikācijas prakses notiek kvalifikācijas prakses aizstāvēšana, izglītojamie un pedagogi izvērtē kvalifikācijas prakses rezultātus, prakses vietas sniegto informāciju. Iegūta informācija tiek izvērtēta Metodiskās komisijās un Pedagoģiskās padomes sēdēs un izmantota turpmākai darba plānošanai.
 
Izglītības iestādē darbojas SPA speciālistu un Jogas speciālistu metodiskās komisijas, kurās pedagogi dalās ar savu pieredzi, izvērtē mācību vielas tematiskos plānus, pārbaudes darbu un kvalifikācijas eksāmenu rezultātus, izstrādā darba plānu mācību gadam un sagatavo ieteikumus mācību procesa pilnveidošanai.
 
Mācību procesā pedagogi balstās uz izglītojamo līdzšinējo darba pieredzi. Praktiskās nodarbības notiek ciešā kontaktā ar izglītojamiem, ir nodrošināta mācību procesa diferenciācija un individuālā pieeja.
 
Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas metodes: lekcijas, dialogu, demonstrēšanu, situāciju analīzes, diskusijas, u. c., kas atbilst mācību priekšmeta specifikai un izglītības programmas satura prasībām.  
 
Izglītības iestādē  notiek pedagogu darba kvalitātes mērķtiecīga novērtēšana. Pedagogu darba kvalitāti vērtē vadība, ņemot vērā izglītojamo sasniegumus noslēguma darbos, kvalifikācijas eksāmenos, izglītojamo interviju un aptaujas rezultātus, mācību nodarbību vērošanas materiālus, atsauksmes no darba devējiem. Informācija, kura tiek iegūta novērtēšanas procesā,  tiek apkopota un izskatīta Pedagoģiskā padomes sēdēs, atsevišķos gadījumos tiek pārrunāta personīgi ar pedagogu un izmantota Izglītības iestādes mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.
 
Secinājumi: 
- pedagogi pārzina profesijas standartus un sava mācību priekšmeta nozīmi izglītības programmas īstenošanā;
- nodarbību laikā pedagogi nodrošina saikni ar reālo dzīvi un veido pozitīvu sadarbības vidi.
 
Turpmākā attīstība: 
- turpināt darbu pie jaunu mācību materiālu izstrādes un esošo materiālu aktualizēšanas ;
- turpināt darbu pie vienotas mācību literatūras (e- vides)  izveides;
- izvērtēt absolventu un darba devēju apmierinātību ar programmā apgūto prasmju izmantošanu darba vietā un pēc nepieciešamības veikt grozījumus izglītības programmas saturā.
 
Vērtējums kritērijā Mācīšanas kvalitāte - labi
 
2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītības iestādes izglītojamie ir pieauguši cilvēki, kuri mērķtiecīgi ir izvēlējušies apgūt skolas piedāvātās mācību programmas, līdz ar to ir maksimāli ieinteresēti kvalitatīvi apgūt izvēlēto programmu. Izglītojamie aktīvi līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā.
Izglītības iestādes pedagogi regulāri informē izglītojamos par mācību procesā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem.
 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu informācijas apmaiņu starp izglītojamajiem, pedagogiem un vadību, katrai grupai tiek izveidots grupas e- pasts un slēgtā grupa sociālajā tīklā Facebook.
 
Izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejams bezvadu internets.
 
Izglītības iestāde rūpējās par izglītojamo iespējām nodrošināt sevi ar vietu praktiskām apmācībām mācību laikā ārpus Izglītības iestādes. Izglītojamajam ir iespēja noteiktā kartībā izmantot Izglītības iestādes telpas, aprīkojumu un mācību līdzekļus savu praktisko iemaņu pilnveidošanai. 
 
Ja izglītojamais dažādu iemeslu dēļ nevar apmeklēt kādu no nodarbībām, viņam tiek dota iespēja apmeklēt to ar paralēlo vai nākamo grupu.
 
Izglītības iestādes vadība un pedagogi ar lielu uzmanību uzklausa un operatīvi reaģē uz izglītojamo ieteikumiem un iesniegumiem.
 
Papildus izglītības programmai izglītojamiem tiek dota iespēja piedalīties Izglītības iestādes un sadarbības partneru rīkotajos pasākumos, par kuriem Izglītības iestāde savlaicīgi informē izglītojamos. Pirms katra pasākuma izglītojamajiem tiek organizēta informatīvā sanāksme un, ja ir nepieciešams, konsultācijas un praktiskās apmācības.
 
Katru gadu izglītojamiem tiek dota iespēja piedalīties Skaistumkopšanas izstādēs ”Baltic Beauty” un „ Expo Beauty”, pasaules veselīgā dzīvesveida dienā „Global Wellness Day”, dažādos labdarības pasākumos. 2016.gada pavasarī Izglītības iestāde organizēja labdarības pasākumu "Dzīvinošie masāžas spēki”, kam bija liels atbalsts no izglītojamo puses, un visi šī pasākuma dalībnieki ieguva nenovērtējumu gandarījumu par paveikto darbu.
 
2016. gadā tika organizēs topošo SPA speciālistu konkurss „Meistaru aleja”, kura mērķis bija iepazīstināt darba devējus ar potenciālo darbinieku prasmēm un spējām. Rezultātā deviņi izglītojamie tika uzaicināti iziet kvalifikācijas praksi žūriju locekļu pārstāvētos uzņēmumos. 
 
Izglītības iestādes absolventi regulāri piedalās Baltijas SPA čempionātos. 
 
Secinājumi:
- Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar visiem  mācību procesam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un resursiem;
- Izglītojamajiem ārpus mācību procesa, tiek dota iespēja piedalīties dažāda veida Izglītības iestādes un sadarbības partneru organizētos pasākumos;
- izglītojamie var izmantot Izglītības iestādes telpas, aprīkojumu un mācību līdzekļus patstāvīgām praktiskajām apmācībām.
 
Turpmākā attīstība: 
- veicināt izglītojamo aktīvāku iesaistīšanos Izglītības iestādes un sadarbības partneru rīkotajos pasākumos un Izglītības iestādes resursus izmantošanu patstāvīgām praktiskajām apmācībām;
- pilnveidot pedagogu un izglītojamo sadarbību mācīšanās procesā, veicināt lielāku pedagogu un izglītojamā atbildību par mācīšanās kvalitāti un sasniegumiem.
Vērtējums kritērijā Mācīšanās kvalitāte - labi
 
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Izglītības iestādē mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar valstī noteikto kārtību un Izglītības iestādes Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
 
Pirmajā nodarbībā pedagogs iepazīstina izglītojamos ar mācību priekšmeta programmā paredzētajiem pārbaudes darbiem. Pirms katra pārbaudes darba pedagogs iepazīstina izglītojamos ar pārbaudes darba saturu un vērtēšanas kritērijiem. Pedagogi kopā ar izglītojamajiem izvērtē pārbaudes darba rezultātus un izmanto iegūto informāciju turpmākai darba plānošanai un izglītojamo zināšanu un  prasmju attīstībai. 
 
Pedagogi izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai izmanto vērtēšanas formas un paņēmienus, kas atbilst mācību priekšmeta specifikai. 
 
Kvalifikācijas prakses novērtēšanā tiek iesaistīti arī prakses vadītāji no Prakses vietas, kuri  sadarbojas ar izglītojamo prakses pārskata izstrādē, un novērtē izglītojamā profesionālās zināšanas un prasmes.
 
Profesionālās tālākizglītības programmas noslēgumā izglītojamie kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kas tiek izstrādāts sadarbībā ar nozares speciālistiem, ņemot vērā profesijas standartus, izglītības programmu, profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu un iepriekšējā gada eksaminācijas komisijas ieteikumus.
 
Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. 
 
Iegūto informāciju Izglītības iestāde apkopo, izvērtē Metodiskās komisijas un Pedagoģiskās padomes sēdēs un,  izmanto to mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un Izglītības iestādes turpmākai attīstībai. 
 
Secinājumi: 
- izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
 
Turpmākā attīstība: 
- pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus mācību priekšmetu noslēguma pārbaudes darbos.
Vērtējums kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa - labi
 
3. Izglītojamo mācību sasniegumi
3.1. izglītojamie sasniegumi ikdienas darbā
 
Izglītojamo vērtēšana ikdienas darbā notiek atbilstoši Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogi izmanto dažāds vērtēšanas metodes.
 
3.2. izglītojamie sasniegumi valsts pārbaudes darbos
 
Izglītības iestādē izglītojamie kārto Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās tālākizglītības programmā „Skaistumkopšanas pakalpojumi”, piešķiramā kvalifikācija “SPA speciālists”, 3. kvalifikācijas līmenis.  

Skaistumkopšanas pakalpojumi "SPA Speciālists"
Izglītības programmas nosaukums Piešķīramās kvalifikācijas nosaukums Vidējais vērtējums
2014.g. 2015.g. 2016.g.
7.9 8.0 7.8
 

 
 
 
4. Atbalsts izglītojamiem 
4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 
 
Izglītības iestāde ir pieaugušo izglītības iestāde. Nepieciešamības gadījumā psiholoģisko atbalstu izglītojamam sniedz pedagogi vai Izglītības iestādes vadība.
 
Izglītības iestādē psiholoģijas nodarbības vada kvalificēts psihologs, kurš tiek uzaicināts īpašos gadījumos, lai sniegtu profesionālu konsultāciju. 
 
Izglītojamiem, kuriem nav nepieciešamie resursi, lai sagatavotos praktiskajām nodarbībām, Izglītības iestāde piedāvā izmantot izglītības iestādes telpas un atbilstoši vajadzībām resursus.
 
4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 
 
Izglītības iestādē ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, evakuācijas plāns, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti pirmajā mācību nedēļā. Izglītojamie savu iepazīšanos ar darba drošības instrukcijām un evakuācijas plānu apliecina ar parakstu grupas mācību nodarbību uzskaites žurnālā vai speciālā veidlapā. Darba drošības instrukcijas ir pieejamas administrācijas telpā. 
 
Izglītības iestādē atrodas pirmās palīdzības aptieciņa, tā tiek regulāri pārskatīta un papildināta. Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas pie administratora. Visas praktiskās nodarbības tiek nodrošinātas ar nepieciešamajiem dezinfekcijas līdzekļiem un vienreizējās lietošanas materiāliem. 
 
Ir noslēgts Līgums par deratizāciju ar SIA „AKTIS”.
 
Atbilstoši ugunsdrošības prasībām telpās ir izvietoti ugunsdzēsības aparāti. Regulāri tiek veikta ugunsdzēsības aparātu ikgadējā tehniskā apkope. Telpu iekārtojums atbilst higiēniskajām prasībām. 
 
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
 
Izglītības iestāde izvērtē katru gadījumu, ja uz mācībām piesakās izglītojamais ar speciālām vajadzībām. Izglītības iestādei ir pieredze izglītības procesa organizēšanā izglītojamiem ar redzes problēmām.
 
Secinājumi:
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izstrādātas un apstiprinātas darba drošības instrukcijas. 
- izglītojamie, pedagogi un darbinieki tiek iepazīstināti ar darba drošības prasībām un ievēro. 
 
Turpmākā attīstība:
- izpētīt Latvijas un Eiropas pieredzi izglītojamo ar redzes un dzirdes traucējumu apmācībā un tirgus pieprasījumu pēc šāda veida apmācībām. 
Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem –ļoti labi
 
5. Iestādes vide
5.1. Mikroklimats 
 
Izglītības iestādē ir izveidojusies labvēlīga un savstarpējās cieņas vide, kas tiek virzīta uz kopējo mērķu sasniegšanu. 
 
Izglītības iestādes pedagogi, izglītojamie un darbinieki brīvi var izteikt savu viedokli, iesniegt priekšlikumus vadībai un pedagogiem mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai. Ikdienas saziņā ar izglītojamajiem un apmeklētajiem Izglītības iestādes personāls ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus.
 
Izglītības iestāde rūpējas par savu prestižu, kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. Izglītības iestādei ir savs logo, biedru grupa sociālajā tiklā https://www.facebook.com/spaschool.latvia/. Uzsākot mācības, katram izglītojamam tiek izsniegts t- krekls ar izglītības iestādes logotipu.
 
Izglītības iestāde veicina piederības apziņu un lepnumu par savu  skolu, piedaloties un organizējot dažādus pasākumos.
 
Izglītības iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti Līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanas laikā. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki zina un ievēro iekšējās kārtības noteikumus. Nepieciešamības gadījumā Iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi.
 
Secinājumi:
- Izglītības iestādē tiek veidota pozitīva, labvēlīga un radoša mācību vide;
- Izglītības iestāde veicina mācību procesā iesaistīto personu piederības apziņu un lepnumu par savu Izglītības iestādi.
 
Turpmākā attīstība:
- pilnveidot darbu pie sabiedrības informēšanas par Izglītības iestādes pasākumiem un aktualitātēm;
- turpināt darbu pie jaunu tradīciju ieviešanas.
Vērtējums kritērijā Mikroklimats - ļoti labi
 
5.2. Fiziskā vide
 
Izglītības telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir funkcionālas, drošas, tīras un kārtīgas, un atbilst sanitāri higiēniskajām normām, ir pieejams un lietojams dušas telpas. Izglītojamo vajadzībām tiek iekārtota telpa, kur izglītojamie var pārģērbties un sagatavoties nodarbībām. Izglītojamajiem tiek piedāvāts dzeramūdens, tēja un kafija. Pedagogiem tiek iekārtota atpūtas istaba.
 
Izglītības iestāde ir saņēmusi Atzinumus no Valsts veselības inspekcijas un Valsts un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.
 
Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un izveido dabai draudzīgu vidi. Izglītības iestāde vāc makulatūru un nodod to pārstrādei SIA „Līgatnes papīrs”. 
 
Izglītības iestādē tiek izstrādāts uzkopšanas plāns, kurā ir aprakstītas visas uzkopšanas aktivitātes, kā arī izmantojamās ierīces un tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļi. 
 
Notiek regulāra telpu uzkopšana un vedināšana. Izglītības iestādes administrators rūpējas par vienreizējo salvešu, tualetes papīra un ziepju esamību palīgtelpās. 
 
Secinājumi:
- Izglītības iestādei ir labiekārtotas visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai;
- pedagogiem iekārtota atpūtas telpa.
 
Turpmākā attīstība:
- turpināt rūpēties par telpu estētisko noformējumu. 
Vērtējums kritērijā Fiziskā vide - labi
 
6. Iestādes resursi 
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
 
Izglītības iestādei ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kuras ir aprīkotas atbilstoši izglītības programmu specifikai, ar nepieciešamajām iekārtām un materiāltehniskajiem resursiem. Telpu nomas līguma termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam.
 
Mācību procesā izmantotie līdzekļi tiek regulāri pārskatīti un nepieciešamības gadījumā tiek papildināti. 
 
Izglītības iestādes vadība, ņemot vērā pedagogu ieteikumus, plāno jaunu materiāltehnisko resursu iegādi. Izglītības iestādē uzsākts plānveidīgs aprīkojuma nomaiņas process.
 
Tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, pēc nepieciešamības notiek to apkope un remonts.
 
Pedagogiem un izglītojamiem ir pieejams Internets.
 
Secinājumi:
- mācību telpas ir pilnībā nodrošinātas ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem un iekārtām.
 
Turpmākā attīstība:
- turpināt darbu pie iekārtu un materiāltehnisko resursu modernizācijas;
- papildināt mācību un metodikās literatūras fondu.
Vērtējums kritērijā Iekārtas un materiāltehniskie resursi - labi
 
6.2. Personālresursi 
 
Izglītības iestādei ir visi nepieciešamie pedagoģisko un citu darbinieku resursi izglītības programmu īstenošanai. Izglītības iestādē strādā 12 pedagogi un 2 administratīvie darbinieki. 
Gandrīz visiem pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 
84% pedagogiem ir augstākā izglītība, no tiem:
10% ir doktora grāds; 80% -maģistra grāds; 10% - bakalaura grāds.
8% ir vidējā profesionālā izglītība, 8% - mācās Rīgas Stradiņa Universitātē.
25% pedagogi ir ārstnieciskās personas.
 
Izglītības iestādē apkopota un izvērtēta pedagogu profesionālā izglītība un izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns. 
 
Slēdzot līgumu par darba tiesisko attiecību dibināšanu, pedagogi tiek iepazīstināti ar sava amata aprakstu, kurā ir noteiktas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas. Parakstītie amatu apraksti atrodas pedagoga personālajā lietā. 
 
Izglītības vadību nodrošina direktore un direktores vietnieks izglītības jomā. Direktores vietnieks mācību darbā sniedz pedagogiem nepieciešamo atbalstu, kontrolē un pārrauga normatīvo dokumentu prasību izpildi, veicina pedagogus dalīties savā starpā ar sava darba pieredzi un izglītības pasākumos iegūto informāciju.
 
Izglītības iestādes pedagogi aktīvi iesaistās Izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 
 
Secinājumi:
- Izglītības iestādē ir nepieciešamie personālresursi, lai nodrošinātu Izglītības programmas īstenošanu. 
- visi profesionālo mācību priekšmetu pedagogi ir strādājoši speciālisti, kuri sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes;
- Izglītības iestāde plāno pedagogu profesionālo pilnveidi.
 
Turpmākā attīstība:
- veicināt un pēc iespējas finansiāli atbalstīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- organizēt profesionālās kompetences pilnveides kursus pedagogiem; 
- piesaistīt jaunus pedagogus izglītības programmu īstenošanai.
Vērtējums kritērijā Personālresursi - labi
 
   
 

 

SPA SCHOOL - Copyright © All Rights Reserved